LOVE OG VEDTÆGTER FOR UNICON'S SENIORKLUB

 

§ 1 Navn


SeniorKlubbens fulde navn er Unicon’s SeniorKlub.§2 Formål


SeniorKlubbens formål er at bevare pensionisternes kontakt indbyrdes og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster i form af byggeplads- eller fabriksbesøg, orienteringsmøder, udflugter og andre aktiviteter.§ 3 Optagelse


Medarbejdere i Unicon A/S, der ønsker at være medlem af SeniorKlubben, skal opfylde et af følgende kriterier:

 

• Medarbejderen skal være gået på pension ved almindelig fastsat pensionsalder, førtidspension eller efterløn, skal have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed og være fyldt 55 år på fratrædelsestidspunktet.

 

• Medarbejdere, der er fyldt 60 år og fortsat er ansat i Unicon A/S, har mulighed for at blive medlem af Unicon's SeniorKlub. Medarbejderen skal dog have mindst 10 års anciennitet i Unicon A/S eller i en tilkøbt/associeret virksomhed.

 

Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at tage individuelle hensyn ved optagelse af medlemmer i Unicon’s SeniorKlub.§ 4 Bestyrelse


Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:

 

• Formand

• Næstformand

• Sekretær

• Kasserer

• Bestyrelsesmedlem

 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. To medlemmer vælges i lige år, og tre medlemmer vælges i ulige år.

 

På generalforsamlingen vælges ligeledes en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en revisorsuppleant. Disse vælges for ét år. Alle kan genvælges. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.§ 5 Regnskabsår


Regnskabsåret er 1. november til 31. oktober.§ 6 Kontingent


Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet kan overføres via netbank, MoblePay, indbetales via girokort eller anden aftalt betalingsform.

Ved specielle arrangementer kan det blive aktuelt at opkræve en deltagerafgift.§ 7 Generalforsamling


Generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af december måned, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail med mindst 3 ugers varsel.

 

Medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, vil få indkaldelse til generalforsamlingen tilsendt med brev.

 

Ved fremsendelse af brev tages der forbehold for, om de 3 ugers varslingstid kan overholdes.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.§ 8 Opløsning


Til opløsning af SeniorKlubben kræves, at mindst ¾ af SeniorKlubbens medlemmer på en ordinær generalforsamling eller ved almindeligt stemmeflertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

 

I tilfælde af opløsning skal SeniorKlubbens midler anvendes til sociale formål.

 

Bestyrelsen udarbejder forslag hertil, og forslaget skal godkendes ved almindeligt stemmeflertal af generalforsamlingen inden iværksættelse.§ 9 Godkendelse af SeniorKlubbens love


SeniorKlubbens love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag den 14. juni 1995.

 

Seneste lovændringer og nuværende lovtekst er godkendt på generalforsamlingen den 29. november 2018.

 

Underskrevet af:

 

Erik Hansen Dirigent   -   Henning Ahrens Formand