Referat fra ordinær generalforsamling 2023,


Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 23. november 2023 kl. 11:00 på Restaurant Håndværkeren
Hersegade 9, 4000 Roskilde.

I generalforsamlingen deltog 29 medlemmer, lidt mindre end i 2022.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
Forslag til ændring af vedtægternes §4 (Ændringsforslag vedhæftet)
6. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter
7. Eventuelt

Generalforsamling startede med at formand Johnny Houtved (JH) bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

Derefter kunne generalforsamling starte,

1. Valg af dirigent
Her foreslog Johnny Houtved (JH) på bestyrelsens vegne Erik Hansen til dirigent. Han blev valgt med applaus.
Erik Hansen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. vedtægter. Generalforsamlingen blev derfor erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Formand Johnny Houtved fremlagde formandens beretningen som begyndte ved sidste generalforsamling.

Efter generalforsamlingen den 24. nov. 2022 havde bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:                                                   Johnny Houtved
Næstformand:                                        Erik Dahl
Kasserer:                                                    Jens Bracher
Medlem:                                                     Jens-Erik Tang Jørgensen
Medlem:                                                     Bruno Holm Hansen
Suppleant:                                                 Palle Frederiksen

 

Medlemssituationen her og nu.
• I den forgangne periode har Senior Klubben mistet 7 medlemmer og fået 2 nye. Det betyder at
    medlemstallet er 95 mod 100 medlemmer i 2022.

 • Vi har fået en oversigt og sendt mail ud til 23 medarbejdere, som opfylder betingelserne for at blive medlem af Senior Klubben, men desværre har vi ikke hørt fra nogen af disse medarbejdere.
  • Vi håber selvfølgelig, at der kommer flere nye medlemmer via Unicons ”reklame” for Senior Klubben – MEN – det ser ud til at den mest effektive metode til at hverve nye medlemmer, er klub medlemmernes evne til at ”sælge” det gode budskab til gamle kollegaer

Derfor skal der lyde en opfordring til alle vores medlemmer om at tale for den gode sag når I møder gamle kollegaer, som ikke er medlem endnu.

Emner som formanden berørte.:
• Hjemmesiden, vi har fået en ny hjemmeside, som skulle være nemmere at arbejde med.
• Bankgebyrer

MEDLEMMER PR. 23. november 2023 I alt 95 medlemmer.
 
Fordeling ØST / Vest,
ØST 52 medlemmer = 55 %
Vest 43 medlemmer = 45 %

Formanden fortalte kort om Årets Sommerudflugt til Århus torsdag den 25. maj 2023

Næste års sommerudflugt bliver torsdag den 30. maj 2024.                           Sæt X i kalenderen

Unicon Feriebolig 2022: Vi fik feriehuse stillet til rådighed i følgende områder, Bunken, Løkken, Rågeleje, Haderslev, Egernsund, Allinge, Vejers Strand og Tørresø. Medlemmerne sætter stor pris på at have mulighed for at vælge et hus i forskellige områder. Alle som har været heldige at få et feriehus stillet til rådighed, har været meget glade for huset. Senior Klubben har ikke hørt andet.

Formanden og kassererens årlige møde med Unicons ledelse,
Der har været møde med Casper Mathiasen, som er meget positiv overfor Unicon SeniorKlub.
Mødet går i al sin enkelthed ud på, at Unicons ledelse og Unicons SeniorKlub afstemmer forventningerne til det kommende år.
Det er Senior Klubbens klare opfattelse, at Unicon ønsker et meget tæt samarbejde med os, og på alle måder støtter op omkring de aktiviteter som klubben afholder.

Vigtige punkter som aftalt på mødet:
✓ Beløbet pr. medlem fastholdt
✓ Feriehuse fortsætter, formentlig, i nuværende form
• US har i år modtaget kr. 825,00 pr. medlem fra 1.1.2023
• Støtten pr. år 87400,- kr.
• Beløbet udbetales månedligt forud i rater
• Medlemstallet opgøres pr. 1. januar og meddeles Unicon

Formanden gjorde opmærksom på Seniorklubbens hjemmeside: www.unicon-seniorklub.dk

Al korrespondance udsendes via mail.
Medlemmer uden mail får tilsendt følgende som Quick brev:
 - indkaldelse generalforsamling
 - indbydelse sommerudflugt
 - indbydelse feriebolig
Følgende udsendes som alm. Post
- Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub
Indtil videre fortsætter vi med at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt, og vi opfordrer alle vores medlemmer til at indsende indlæg.
I det omfang vi modtager ”Unicon Nyt” fra Unicon udsendes disse pr. mail.

Nu var der så tid til spørgsmål, der var et enkelt spørgsmål til formandens beretning.

Om Unicon SeniorKlub kender fordeling af klubbens medlemmer om de kommer fra færdigbeton afdeling eller betonvare afdeling. Svar: det gør vi ikke, men opgørelse kan laves, da vi ved hvor de enkelte har været ansat.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Kasserer Jens Bracher (JB) gennemgik årets regnskab for perioden 1.11.2022 til 31.10.2023.
Årets resultat blev på 28.903,00 kr.
Regnskab var gennemgået og godkendt af revisor den 16. november 2023. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

 1. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent,
  Kasserer JB gennemgik budget for året 2023-2024 (periode 1.11.2023 til 31.10.2024).
  Indtægter 93.300 kr., udgifter 106.775 kr. Budgetteret underskud 13.475 kr.
  Generalforsamlingen godkendte budgettet enstemmigt efter JB gennemgang.

 2. Indkomne forslag
  Forslag til ændring af vedtægternes §4 (Ændringsforslag vedhæftet)

Ny linje.: Formanden og kassereren er hver for sig på foreningens vegne tegningsberettigede.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

  På valg:
  Formand Johnny Houtved – Villig til genvalg
  Kasserer Jens Brachér – Villig til genvalg
  Næstsformand Erik Dahl – Villig til genvalg
  Suppleant Palle Frederiksen – Villig til genvalg
  Revisor Lars Grøn – Villig til genvalg
  Revisorsuppleant Kurt Petersen – Villig til genvalg

  Alle blev genvalgt med applaus af generalforsamlingen.

  7. Eventuelt

Herefter takkede dirigent Erik Hansen generalforsamlingen for en god og konstruktiv dialog, samt god ro og orden.

 

Referat godkendt den:Sign. Erik Hansen                                                                                  Sign. Johnny Houtved

Erik Hansen                                                                                            Johnny Houtved
Dirigent                                                                                                   Formand


Referent.: Jens-Erik Jørgensen

 

 

Herefter gennemgik JH information fra både Casper Mathiasen og Mogens Bygballe, som desværre ikke kunne deltage i dag, om hvordan det går for Unicon pt. og forventningerne til fremtiden, samt hvilke opgaver Unicon havde fået i ordrebogen.

Bogen om Unicon er nu (endelig) færdig ”FRA DRØM TIL VIRKELIGHED”.
Kaj Koldborg, Jens Bracher og Johnny Houtved har arbejdet på bogen i flere år. Medlemmer af Unicon SeniorKlub fik en bog med hjem.

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget og dagen sluttede med det lige så traditionelle bankospil.